Algemene voorwaarden klassikale trainingen

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor klassikaal te volgen trainingen van Leer Beleggen in Vastgoed Nederland. In deze voorwaarden afgekort als LBIV.

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door de LBIV bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een training waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en de LBIV.
Aanmelddatum
: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een training.
Aanvangsdatum: De datum waarop de training gestart is.
Trainingsduur: Is de duur van de training zoals vermeld op de website.
Datum einde training: Datum waarop de laatste trainingsdag heeft plaatsgevonden.
Trainingsinformatie: Informatie over de training zoals gepubliceerd op www.leerbeleggeninvastgoed.nl.
Klant: Particulier of bedrijf die bij LBIV een of meerdere trainingen afneemt.
Deelnemer: natuurlijk persoon die aan een training van LBIV deelneemt.
Trainingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een training.
Training: een door LBIV verzorgde training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden

Artikel 2 – Aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Training en/of van het trainingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Training.

2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. wanneer de Training start;
b. het inschrijfgeld;
c. waar de training plaatsvindt (locatie);

3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en LBIV nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van LBIV. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die LBIV met de Klant sluit.

Artikel 3 - Overeenkomst

1. Door in te schrijven voor de training gaat de Klant met de LBIV een overeenkomst aan voor de trainingsduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant de LBIV heeft bereikt en de LBIV de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.

3. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan de LBIV voor de duur van de gehele training en verwacht LBIV van de Klant dat deze met volle inzet aan de training deelneemt. Op deze wijze kan LBIV voor een goede planning zorgen. Daar staat tegenover dat LBIV een hoogwaardige training biedt. LBIV zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de training met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 – Prijs

1. De kosten van de Training, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de trainingsinformatie.

2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit LBIV een specifiek voorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de trainingsinformatie op de website.

3. Alle door LBIV genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Artikel 5 - Betaling

1. LBIV is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Training te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.

2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. LBIV stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan LBIV bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.

4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de LBIV voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden

3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door LBIV heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder trainingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. LBIV betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden trainingsmateriaal.

4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert LBIV de retourzending niet en is de klant verplicht de training af te nemen dan wel een door de LBIV te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is LBIV gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de training te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

2. De gevolgen van het onderbreken van de training als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere: De toegang tot de training wordt ontzegd, trainingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de begeleiding van de trainer wordt stopgezet.

3. Bij beëindiging van de training als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft LBIV geen verplichtingen meer richting de Klant.
b. Als beëindiging van de training als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 8 van toepassing.
c. De beëindigde training kan niet worden hervat. Een Klant die de training wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en LBIV is beëindigd.

Artikel 8 – Annulering voor aanvang training

1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 6) kan de Klant de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
a. Tot twee maanden voor aanvang is annulering kosteloos.
b. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de training is 25% van het totale inschrijfgeld verschuldigd.
c. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van het totale inschrijfgeld verschuldigd.
d. Binnen 14 dagen voor de start van de training is 100% van het totale inschrijfgeld verschuldigd.

2. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere Student aan de training te laten deelnemen. Na aanvang van de training is dit niet meer mogelijk.

3. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
a. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
b. Eventueel door de klant ontvangen trainingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden.
c. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.

Artikel 9 – Uitvoering van de training

1. LBIV heeft het recht de indeling van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan LBIV om planning technische redenen afwijken van de in de Trainingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan LBIV het aantal trainingsdagen reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.

2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt LBIV zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.

3. Bij inschrijving dient de Klant een locatiekeuze aan te geven. LBIV spant zich in de trainingsdagen op die locatie te organiseren.

4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet LBIV er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal LBIV haar Deelnemers hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De Trainingsdag(en) zal/zullen dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of training geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van inschrijfgeld en geeft geen recht op het inhalen van de training, ook niet wanneer door overmacht LBIV hier enig voordeel van ondervindt.

5. Wanneer er naar het oordeel van LBIV voor een module in het programma te weinig Deelnemers zijn om de klassikale training te organiseren, zal LBIV zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende module op afstand aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van inschrijfgeld of enige andere vorm van compensatie. 6. Trainingsdagen staan voor de hele training vast ingepland. Trainingsdagen missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere Trainingsdagen opnieuw te volgen. Het is aan LBIV om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op door LBIV geproduceerd trainingsmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij LBIV.

2. Gebruik van trainingsmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van LBIV is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde inschrijfgeld.

2. LBIV behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Training.

3. LBIV is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via LBIV bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.

4. Al het LBIV Trainingsmateriaal, dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Training, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door LBIV ontwikkeld en/of samengesteld. LBIV is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Trainingsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de training, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LBIV.

Artikel 12 - Persoonsgegevens en AVG

LBIV verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt LBIV conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van LBIV.

Artikel 13 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door LBIV worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de LBIV.


Laatst bijgewerkt op 10 december 2019.

Leer Beleggen in Vastgoed © 2024.